رزمایش بزرگ منطقه ای با موضوع نفوذ خرابکارانه، در نیروگاه شهید رجایی شهرستان آبیک برگزار گردید.