رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

حسین کشاورز قاسمی
10 مهر, 1397 - 11:22 -- عابدی

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

حسین کشاورز قاسمی

کارشناس سیاسی و امنیتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

چکیده

 مهاجرت در جهان امروز گسترش یافته و تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد. کشور ایران نیز از این تبعات متاثر بوده است.هدف این پژوهش تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان از طریق سنجش نگرش شهروندان شهرقزوین نسبت به مهاجران افغان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و طیف بوگاردوس است. جامعه آماری، شهروندان چهار منطقه شهر قزوین می باشند که بر اساس سرشماری سال1395 برابر با 402هزار نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. نوآوری پژوهش مبنای نظری آن می باشد که ازرویکرد سایبرنتیک بهره گیری وروش تحقیق نیز پیمایشی است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (70 %) به تائید رسید جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد.در این پژوهش 30 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 7 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. با بهره گیری از تکنیک مزبور سهم هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعیین نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به اتباع افغان مشخص گردید.یافته های پژوهش نشان داد که این 7 عامل در مجموع 60/21 درصدِ نگرش شهروندان را نسبت به مهاجرین تبیین می کنند.نتایج حاصل از محاسبه طیف بوگاردوس پژوهش نشان داد که شهروندان شهر قزوین با 77/66 درصد میانگین پاسخ های منفی، نگرش مطلوبی نسبت به افغانها ندارند که حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.

واژگان کلیدی:

مهاجرت ، مهاجرین افغان، طیف بوگاردوس، تحلیل عاملی، نظریه سایبرنتیک